STADGAR FÖR SVENSK HANDKIRURGISK FÖRENING TILLIKA SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS SEKTION FÖR HANDKIRURGI

Förenings nuvarande stadgar har sitt ursprung från årsmötet 1982, med mindre revisioner på årsmötet1995 resp. årsmötet 2000 (§5 IT-ansvarig), årsmötet 2010 tydliggjort pensionärer och avgift för dessa (§3) samt årsmötet 2012-11-29 med ändring av föreningens räkenskapsår till 1/7-30/6 (§8), årsmötet 2014-09-05 ändring av kallelseform till årsmötet från skriftlig till elektronisk (§8) samt årsmötet 2017-09-01 utökning av antal styrelseledamöter med en utbildningsansvarig ledamot (§5).

§l

Svensk Handkirurgisk Förening utgör en sammanslutning av svenska specialister i handkirurgi samt andra för denna specialitet intresserade läkare och vetenskapsmän. Till medlem kan antagas leg läkare och inväljas blivande läkare och annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

Svensk Handkirurgisk Förening är Svenska Läkaresällskapets sektion för handkirurgi och är tillika specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.

§2

Föreningens ändamål är att främja handkirurgins utveckling framförallt genom anordnanden av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för handkirurgi ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överenskommelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggningen av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion (sektioner) i sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i handkirurgi avger föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor samt eljest i frågor som av läkarförbundet hänskjuts till föreningen. Det åligger föreningen att i denna egenskap ställa sig till efterrättelse läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

Föreningsmedlem skall vara ledamot i Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut av frågor som avses i denna paragrafs andra stycke samt av Sveriges Läkarförbund för att kunna deltaga i beslut av frågor som avses i tredje stycket.

Föreningsmedlem som icke är läkare äger ej rösträtt inom föreningen.

§3

Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot skall vara ledamot såväl av Svenska Läkaresällskapet som Sveriges Läkarförbund. Övriga medlemmar och därtill behöriga bör vara ledamöter av sällskapet och Sveriges Läkarförbund. Medlem som önskar utträde ur sektionen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under 2 år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur sektionen.

Ledamot som gått i pension och ej längre är yrkesverksam är befriad från medlemsavgift och ska istället erlägga en årlig administrativ avgift, vars belopp fastställs vid årsmötet. Pensionerad ledamot kan även erbjudas, att till medlemspris, prenumerera på föreningens medlemstidskrift. Hedersledamot och korresponderande ledamot är befriade från medlemsavgift och administrativ avgift.

Fullständig medlemsförteckning med angivande av funktionärer skall årligen tillställas Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbund.

§4

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för handkirurgins utveckling. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av Svensk Handkirurgisk Förening.

§5

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare, skattmästare, vetenskapliga sekreterare, IT-ansvarig,utbildningsansvarigoch en övrig ledamot. Styrelsemedlemmarna väljes på 2 år med möjlighet till omval för ytterligare 2 år. Till posterna som vetenskaplig sekreterare och IT-ansvarig kan omval ske utan begränsning.

Uppgifter om föreningens/sektionens funktionärer skall efter förrättande val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbund.

§6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller sekreterare. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst 2 ledamöter gör en framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal lägger ordförande utslagsröst. Vid styrelsemötet skall liksom vid föreningsmöte protokoll föras. Ärenden kan avgöras vid sammanträde per kapsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensam angelägenhet skall snarast tillställas sällskapets nämnd.

§7

Förslag till val som förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst 3 medlemmar. Valberedningen väljes vid årsmöte.

§8

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/7-30/6. Föreningens årsmöte äger rum på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, 2 revisorer och 1 suppleant för dessa, jämte för en tid på 2 år representant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling samt suppleanter för denna (dessa). Vid årsmötet väljes valberedning. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Fråga eller frågor som sektionen skall uppföra på fullmäktiges arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och minst 2 månader före ordinarie fullmäktigemöte. Elektronisk kallelse via mail eller skriftlig kallelse till årsmöte utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

Extra möte sammankallas när styrelsen finner det erforderligt.

Därest minst 10 medlemmar skriftligen begär extra möte är styrelsen skyldig att sammankalla sådant möte för att behandla uppgivet ärende.

§9

Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Andra frågor avgöres därest omröstning begäres genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.

§ 10

Envar ledamot av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i besluten.

§ 11

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes 2 månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande därutöver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense.

Beslut om stadgeändring skall underställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund för fastställande.

Christina Ljungberg

SHF sekreterare

2017-09-01