Nivåstruktureringsplan

Nivåstruktureringsplanen för handkirurgisk verksamhet i Sverige är en rekommendation och lokala/regionala anpassningar kan göras med hänsyn till tillgänglig ortopedisk kompetens med vidareutbildning inom handkirurgi, handkirurgisk specialistkompetens och handkirurgisk rehabiliteringSammanfattning av plan, om handkirurgisk verksamhet i relation till närliggande specialiteter, antagen vid Svensk Handkirurgisk Förenings årsmöte 17-09-01 och godkänd av Svensk Ortopedisk Förening 17-08-31.

 

Handkirurgklinik

Nerver

 • Plexusskador (rikssjukvård Stockholm ochUmeå)
 •  Skador på stora nervstammarna i under- ochöverarm
 • Skador i handflata och fingrar av särskildsvårighetsgrad
 • Rekonstruktion efter perifernervskada
 • Nervkompression vid oklarafall
 • Komplikationer/resttillstånd efterdekompressionskirurgi 

Böjsenskador

 •  Inom ZonI-IV
 •  I kombination med nerv-/kärlskada och/eller huddefekt på alla nivåer eller vid misstanke om kombineradskada
 • Rekonstruktion på alla nivåer 

Sträcksenskador

 •  Av särskild svårighetsgrad (exv PIP-ledsnivå, kombination med huddefekt och frakturer)
 • Multipla extensorsenskador och vid skada på fleranivåer
 • Rekonstruktion på alla nivåer 

Skelett/leder

 • Multipla dislocerade frakturer
 •  Svårbehandlade intraartikulära frakturer och öppna frakturer av särskild svårighetsgrad (flerfragment, substansdefekt)
 • Karpala ligamentskador/luxationer
 • Rekonstruktiv skelett- ochledkirurgi
 • Artroplastik eller artrodes i carpus, radiocarpalled och DRU-led 

Hud

 • Större defekter
 • Mindre defekter medlambåbehov
 • Djupa handbrännskador (rikssjukvård Uppsala och Linköping) 

Reumatoid artrit

 • Omfattande volara tenosynovektomier
 • Knapphåls- ochsvanhalsdeformiteter
 • Synovektomileder
 • Stora grepprekonstruktioner inklusiveartroplastiker

 

Omfattande handskador - Amputationer

 • Omfattande handskador med kombinerade skador på senor, nerver, skelett och hud
 • Vid totala eller subtotala amputationer kan i gynnsamma fall replantation/revaskularisering utföras. Detta ingrepp sker med mikrokirurgisk teknik och kräver utöver det tekniska i alla avseenden specialistklinikens resurser. Vid dessa skador bör omedelbar kontakt tagas med specialistkliniken för diskussion beträffande indikation för mikrokirurgi samttransportsätt.

 

Högtrycksinjektioner

 • Denna typ av skada medför i allmänhet så omfattande mjukdelskomplikationerattdeakutbörremitterastillspecialistenheten.

 

Infektioner

 • Oklara och/eller svårbehandlade infektioner i mjuk/hård vävnad
 • Kroniska infektioner

 

Dupuytrens kontraktur

 • Komplicerade fall med kontraktur iPIP-led

 • Multipla fingrarengagerade

 • Recidiv

Tumörer

 • Maligna tumörer
 • Jättecellstumör
 • Oklara tumörer
 • Vaskulära anomalier
 • Nervtumörer

 

Handmissbildningar

 • Handmissbildningar skall remitteras till specialistenheten. Undantag kan tex vara ett löst hängande extrafinger på smalstjälk.

 

 

Ortoped- och kirurgklinik

Nerver

 • Isolerad digitalnervskada finger (med mikrokirurgisk teknik) 
 • Klara nervkompressioner (CTS och Cubitaltunnelsyndrom) 

Böjsenskador

 • Isolerad böjsenskada i handledsnivå och proximalt därom 

Skelett/leder

 •  Isolerademetakarpal-/falangfrakturer
 • Fingerledsartrodeser
 • Mjukdelsartroplastiktumbas
  Okomplicerade korrektionsosteotomier på radius 

Hud

 • Begränsade defekter
 • Enklare ärrkorrektioner

Reumatoid artrit

 • Okomplicerade volaratenosynovektomier

 • Dorsala tenosynovektomier

 • Artrodeser i MCP och IP-leder 

Infektioner

 • Purulenta tendovaginiter
 • Purulenta artriter

Dupuytrens kontraktur

 • Okomplicerade fall

Tumörer

 • Ledganglion
 • Senskideganglion
 • Pyogena granulom
 • Mucösa cystor
 • Benigna mindre tumörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Handkirurgisk Förenings förslag till nivåstrukturering inom handkirurgin i Sverige

Historik

Efter konstituering av Svensk Handkirurgisk Förening (SHF) 1973 tillsattes redan året efter en kommitté (Carstam, Mattsson, Sälgeback) med uppgift att utarbeta riktlinjer för handkirurgisk verksamhet i relation till närliggande specialiteter (kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi). SHF antog kommitténs förslag vid årsmötet 1975 och detta tillfördes i oförändrat skick som bilaga till Statens Offentliga Utredningar (SOU 1978:72) boken Regionsjukvården och dess huvudbilaga 2 - kirurgi.
Denna första nivåstrukturering blev föremål för omarbetning av Svensk Handkirurgisk Förenings styrelse 1989 (Lindström, Engkvist, Lundborg, Nylander, Nachemson) och det omarbetade förslaget godkändes på föreningens årsmöte i Stockholm 1989.
På grund av framförallt den medicinska utvecklingen reviderade föreningen nivåstruktureringsplanen, vilken sedemera godkändes av Svensk Ortopedisk Förening (SOF) 1996/1997. Ånyo har planen reviderats och antagits vis SHF:s styrelsemöte november 2007 och godkänts av SOF december 2007.

Ny revision enligt ovan utfördes 2017 ohc signerades för SHF av ordförande Anna Gerber-Ekblom och för SOF av ordförande Magnus Karlsson.

 

 

 

Allmänt

En förutsättning för nedanstående förslag är samarbete mellan varje regions olika sjukhus och regionkliniken för handkirurgi.

En andra förutsättning är att respektive ortoped/kirurg vid läns- eller länsdelssjukhus har sidoutbildning i handkirurgi. Målsättningen för de handkirurgiska regionklinikerna är i detta avseende att ge så många som möjligt av ovanstående kirurgkategorier denna sidoutbildning.

Om specialister i handkirurgi har tjänst utanför regionsjukhusen eller i privat regi, bör lokala överenskommelser om fördelning komma till stånd mellan vederbörande handkirurgisk regionklinik (Malmö - Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Örebro, Umeå) och vederbörande specialist.

 

Kontakt med specialistenheten

De rekommendationer som ovan givits är avsedda som riktlinjer för handkirurgisk verksamhet såväl lokalt som vid den regionala specialistenheten. Strikta generella regler är omöjliga att fastställa och det kommer alltid att förekomma gränsfall utöver de ovan exemplifierade. Därför rekommenderas vid behov telefonkontakt mellan jourhavande ortoped/kirurg lokalt och specialistenheten för att från fall till fall gemensamt diskutera/ bestämma den fortsatta behandlingsgången i såväl akuta som elektiva situtationer.