Fortbildning / CME

Vid Svensk Handkirurgisk Förenings årsmöte den 99-12-02 beslutade årsmötet att godkänna det förslag om CME poäng som styrelsen lade fram. Avsikten med förslaget är att under en 2 års period prova att på ett strukturerat sätt registrera fortbildningsaktiviteter av viss kategori. Poängen kan vara ett sätt att kvantifiera den enskilde handkirurgens fortbildningsaktiviteter och ett även ett sätt att värdera olika aktiviteter.

Svenska Läkarförbundet driver sedan några år hårt frågan om fortbildning. Läkarförbundet poängterar mycket starkt betydelsen av utvecklingssamtal mellan verksamhetschef och varje läkare på kliniken. I samband med utvecklingssamtal bör en fortbildningsplan för läkaren läggas upp. För att kunna följa upp fortbildningsplanen är det därför viktigt att det finns en strukturerad registrering av olika fortbildningsaktiviteter.

Denna registrering sammanställer bara en viss kategori av fortbildningsaktiviteter. Det är betydligt svårare att registrera den interna fortbildningen som sker i det dagliga arbetet, t ex diskussioner kollegor emellan eller litteraturstudier. Observera också att CME poängen enbart mäter genomgångna fortbildningsaktiviteter och inte är ett mått på den enskilde individens kunskapsnivå eller kompetens.

Örebro den 2000-01-20

Anders Amilon
Sekreterare Svensk Handkirurgisk Förening

CME-poäng

CME-poäng kan vara ett stöd för den enskilde läkaren för att synliggöra genomgångna fortbildningsaktiviteter, eller påvisa behov av ytterligare fortbildning om CME-poängen är låga. Observera att CME-poäng inte mäter den kliniska kompetensen, utan enbart mäter fortbildningsaktiviteter.

Continuing Medical Education (CME) inom den handkirurgiska specialiteten

Efterutbildningsaktivitet  

Extern utbildning Poäng
Deltagande i efterutbildningskurs t ex ASSH, mikrokurs etc. 5 p per dag (2,5p per halvdag)
Kongressbesök (inkl Riksstämman) 5 p per dag (2,5p per halvdag)
Studiebesök vid annan klinik 7,5 p per dag
Egenaktiviteter  
Godkänd FESSH examen 50 p
Artikel i internationell tidskrift 30 p
Artikel i internationell tidskrift 20 p
Kursarrangör(kursledare/kurssekreterare) 30 p
Föredrag vid kongress 15 p
Föreläsare vid kurs/symposium 5 p per föredrag

Mål
50 poäng/år. Av dessa 50 poäng bör minst 25 poäng komma från fortbildningsaktiviteter av extern utbildning, d.v.s kurs, konferens, kongress eller studiebesök vid annan klinik.