Klinikernas forskning

 

Handkirurgi i Malmö-Lund

Forskningen inom handkirurgi på institutionen inriktas på behandling av handskador, särskilt nervskador, och hur bästa funktion efter reparation skall uppnås. Forskarna intresserar sig för såväl själva nervskadorna som deras koppling till hjärnans tolkande och styrande funktioner. Tidsaspekten för signalering i celler efter nervskada är en central linje i forskningen. Av särskilt intresse är också den ökade risken för nervinklämning samt förekomst av nervsjukdom vid diabetes. Handkirurgiforskarna deltar i europeiska samarbetsprojekt kring utveckling av en nervprotes (BIOHYBRID) samt utvecklar även en artificiell hand. Avsikten är att kunna ersätta nerv- och handtransplantationer.

Information
Professor Lars B Dahlin
Phone: +46 40 33 67 69
E-mail: Lars.Dahlin@med.lu.se

 

Dept of Hand and Plastic Surgery, Umeå University and University Hospital

PERIPHERAL NERVE GAP INJURY
Nervskador orsakar så gott som alltid efterföljande funktionsbortfall trots avancerad mikrokirurgisk operations teknik. Detta blir ännu tydligare om en del av nervvävnaden saknas på grund av skadan och då måste ersättas av sk nervtransplantat som vanligtvis tas från patientens ben. För att förbättra de funktionella resultaten och för att slippa transplantera hudnerver från patientens ben är det viktigt att kartlägga hur nervcellsdöd efter nervskada skall kunna förhindras och hur överlevande nervceller skall kunna stimuleras att växa. För detta behövs forskning där nervcells-stimulerande faktotrer kartläggs och där syntetiska nervtransplantat med odlade celler utvecklas.

Vår forskning syftar till att:
studera rekationer hos olika nervceller efter nervskada
studera olika faktorer som kan stimulera nervcells överlevnad och nervläkning
studera olika matrix molekylers, odlade stam- och Schwancellers förmåga att stimulera nervläkning
utveckla syntetiska nervtransplantat som ersättning till kroppsegna nervtransplantat
genomföra kliniska studier inom dessa områden och vidareutveckla metoder för att kunna utvärdera funktionell återkomst efter nervskada.
 
Information
Professor Mikael Wiberg
Phone: + 46 90-7852672 (secr)
E-mail: mikael.wiberg@handsurg.umu.se